vedtægter

§1 Navn og Hjemsted.

Foreningens navn er: Bindslev Ny Musik Festival. Foreningens hjemsted er Bindslev2

§2 Formål

Foreningens formål er at afvikle musik festival hvert år i Bindslev.

§3 Medlemskab

Som medlem kan optages foreninger, der vil arbejde for forenings formål. Optagelse af nye medlemmer forelægges for og godkendes af generalforsamlingen efter forudgående anmodning til bestyrelsen.

§4 Kontingent

Der betales ikke kontingent til foreningen.

§5 Bestyrelse

Til at lede foreningen vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen afgår efter tur således: 2-3 medlemmer i år 2021, 3-4 medlemmer i år 2022 – og så fremdeles i ulige og lige år.

Første gang foregår afgang ved lodtrækning.

Den enkelte medlemsforening kan maksimalt have 3 medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv: formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer kan dog vælges som en person uden for bestyrelsen.

Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt. Indkaldelsen sker skriftlig.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset mødte antal.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 1. februar og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i forvejen. Indvarsling med dagsorden sker ved skriftlig besked til medlemsforeningens formænd.

På generalforsamlingen har hver medlemsforening maksimalt 3 stemmer.

Herudover har medlemmerne af bestyrelsen hver 1 stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referant
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af 2 revisorsuppleanter
  10.  

På generalforsamlingen aflægges beretning for det forløbne år, og kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst halvdelen af medlemsforeningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Senest 8 dage efter modtagelse af begæringen indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt der er en særlig anledning dertil.

 §Overskud

Der udbetales ikke overskud til medlemmerne, før foreningens formue udgør kr. 250.000,00.

Det aktuelle års overskud fordeles ligeligt mellem:

Bindslev – Tversted Rideklub, Tannisbugthallen, BTI’s Venner, BHE .

Overskud udbetales kun under forudsætning, at den enkelte forening aktivt har deltaget i afviklingen af Bindslev Ny Musik Festival det pågældende år.

§8 Vedtægtsændring

Forslag til ændring af foreningens vedtægter kan stilles til bestyrelsen eller et medlem af medlemsforeningen og behandles på ekstraordinær generalforsamling. Til deres vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af de mødte medlemmer afgiver stemme til støtte for forslaget.

§9 Opløsning af foreningen

Bestemmelse om foreningens opløsning tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede, og der kræves en majoritet på 2/3 af de givne stemmer.

Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages med ovennævnte kvalificeret majoritet uden hensyn til de mødtes antal. På samme måde tages bestemmelse om realisation af foreningens inventar og eventuelle formue.

Eventuelle aktiver på opløsningstidspunktet deles efter bestemmelserne i § 7
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. december 2019.

Bindslev – Tversted Rideklub – Tannisbugthallen – BTI’s Venner – BHE Bindslev